تاريخ روز : دوشنبه 07 اردیبهشت 1394

سامانه اطلاع رساني سهامداران موسسه مالی و اعتباری کوثر

  

اطلاعات عمومی

 

 

نحوه ورود و رويت اطلاعات سهامداران حقیقی

 

نام کاربری : نام خانوادگی

رمز عبور : شماره شناسنامه

  

ضمنا" از کلیه سهامداران محترم تقاضا دارد به منظور امکان ارتباط مناسب و روزآمد در قسمت اطلاعات ارتباطی کلیه اطلاعات مندرج و مشخصات فردی را کنترل و تکمیل فرمایند .